Polityka prywatności

Jako Administrator zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej jako: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ventura Verde Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Antoniego Słomkowskiego 6/87, 20-492 Lublin. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sprzedaz@ebejot.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży produktu w realizowanych przez Ventura Verde Sp. z o.o. inwestycjach. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit.B RODO;
  • niezbędnym do obsługi zgłoszonej ewentualnej reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
  • przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody). Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. A RODO;
  • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon). Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • pracownicy Ventura Verde Sp. z o.o.;
  • podmioty współpracujące z Ventura Verde Sp. z o.o., na podstawie umów powierzenia, w związku z obsługą umowy, realizacją ewentualnej reklamacji;
  • firmy współpracujące z Ventura Verde Sp. z o.o., na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia działań marketingowych;
  • wspólnota mieszkaniowa – dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zakupionego produktu, w zakresie niezbędnym do obsługi nieruchomości;
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres dłuższy niż 10 lat, w przypadku skorzystania z oferty na zakup produktu, w związku z możliwością wystąpienia roszczeń nabywców z tytułu wad ukrytych, zgodnie z art. 471 k.c. oraz 568 §2 k.c;
  • do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych;
  • do momentu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, w przypadku zapytania przesłanego drogą elektroniczną;
  • do czasu rozliczenia należności publicznoprawnych oraz wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości,
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z oferty Ventura Verde Sp. z o.o.. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferty.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.